⬅ NUITEQ Integritetsportal

NUITEQ Stage EU Integritetspolicy

Versionsdatum: 16 oktober 2022

Allmänt

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela Europeiska unionen, och dess syfte är att skapa en enhetlig och harmoniserad nivå för skydd av personuppgifter. Liksom andra integritetsförordningar finns GDPR till för att skydda individers grundläggande rättigheter och friheter, i synnerhet deras rätt till skydd av sina personuppgifter.

Som en del av NUITEQs verksamhet kommer NUITEQ från tid till annan att samla in och bearbeta information, genom vilken individer kan identifieras ("Personuppgifter"). NUITEQ kommer till fullo att följa GDPR samt tillämpliga lokala integritetsbestämmelser på NUITEQs marknader, och är engagerad i integritet och kommer endast att behandla information i enlighet med denna policy.

Syftet med NUITEQ Stage EU integritetspolicy är därför att informera individer om hur NUITEQ använder, behandlar, samlar in och delar personuppgifter inom NUITEQ Stage EU på nuiteqstage.se. Denna integritetspolicy anger hur NUITEQ, inklusive alla dess dotterbolag och filialer, följer GDPR och andra tillämpliga integritetskrav.

Denna integritetspolicy gäller för tjänster relaterade till NUITEQ Stage och är begränsat till nuiteqstage.se

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES-området

NUITEQ Stage EU kommer inte att överföra personuppgifter utanför Europeiska Unionen för att kunna leverera NUITEQ’s egna tjänsterna. Det finns tilläggsmoduler och tilläggstjänster som kan innebära en överföring till tredje land. Det är den som tecknat avtalet med NUITEQ som är personuppgiftsansvarig och då bestämmer vilka tillägg som skall göras tillgängliga för dig.

I det fall avtalsinnehavaren aktiverat tillägg som innebär överföring till tredje land så samtycker Användaren till överföring utanför EU/EES. 

NUITEQ uppmärksammar också avtalsinnehavare och Användare på att de själva kan överföra data till platser som NUITEQ inte har kontroll över och att avtalsinnehavare och Användare själva helt ansvarar för dessa överföringar.

Säkerhet

NUITEQ har åtagit sig att säkerställa att personuppgifter är säkra. NUITEQ har därför implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med GDPR och andra tillämpliga integritetsbestämmelser. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har NUITEQ infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att skydda och säkra de insamlade personuppgifterna.

Användarnas kontoinformation är lösenordsskyddad. NUITEQ ska säkerställa säkerheten för data som tillhandahålls av Användare med fysiska, elektroniska och administrativa rutiner. I vissa delar av våra webbplatser använder NUITEQ branschstandard SSL-kryptering för att förbättra säkerheten för känsliga dataöverföringar. NUITEQ kan dock inte garantera den fullständiga säkerheten för den information som överförs av Användare.

Vi övervakar regelbundet våra system för tecken på intrång. I händelse av ett intrång eller incident kommer alla användare att meddelas inom systemet och NUITEQ kommer också att meddela ett intrång för all IT och administratörer som inte har ett NUITEQ-konto men har registrerat sig för intrångsmeddelanden på https://nuiteq.com/sv/BreachNotifications.

Personuppgifter som NUITEQ samlar in

NUITEQ Stage-tjänsten samlar in information såsom namn, företag, titel och e-postadresser för individer som använder NUITEQs tjänst, eller interagerar med NUITEQ. 

Uppgifter som tillhandahålls av individer samlas in och behandlas endast om det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, uppfylla avtal eller uppfylla begäranden av legitima intressen att hantera data eller om individen uttryckligen har gett sitt samtycke till en specifik användning av deras uppgifter.

NUITEQs data är endast i syfte att leverera den efterfrågade produkten eller tjänsten. Detta innebär bl.a. att data i NUITEQs Stage endast används för att leverera tjänsten NUITEQ Stage.

Vi kommer alltid att tillhandahålla information om hur data kommer att användas vid insamlingspunkten eller på annat sätt om uppgifterna tillhandahålls av tredje part såsom våra underbiträden för behandling av personuppgifter.

NUITEQs webbplats nuiteq.com använder cookies och andra spårningstekniker online som samlar in information om användningen av NUITEQ-tjänsterna (som i denna policy gemensamt kallas "cookies"). För mer information, läs cookiepolicyn (vars nuvarande version finns här https://nuiteq.com/sv/privacy).

NUITEQs användning och delning av insamlade personuppgifter

NUITEQ kan använda insamlade personuppgifter för följande ändamål:

  • För att förbättra produkter och tjänster som tekniska kraschrapporter eller webbförbättringar.
  • Att erbjuda eller tillhandahålla NUITEQs tjänster, såsom en online-workshop.
  • Att övervaka och hantera agenter och andra tjänsteleverantörer, såsom bearbetning av betalningar, redovisning av icke-utbildningstjänster, med mera.
  • Intern journalföring, loggning och serviceövervakning.
  • Att erbjuda utbildning och tillhandahålla systemaviseringar.
  • När en användare har uttryckt sitt samtycke till att dela sådan information.
  • I sådana fall delning av information är nödvändigt för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som efterfrågas av en användare. Se vårt avsnitt för Tredje Part.
  • NUITEQ kan också dela Användarnas personliga information om det krävs enligt lag, för att upprätthålla NUITEQs användarvillkor, eller i brådskande omständigheter, för att skydda personlig säkerhet, allmänheten eller webbplatsen.

NUITEQ kommer inte att sälja eller licensiera individers personuppgifter till tredje part

För de syften som anges ovan kan NUITEQ dela personuppgifter med auktoriserade leverantörer eller agenter som är ansvariga för att leverera tjänsten.

NUITEQ kommer inte att sälja, licensiera eller dela personuppgifter för tredje parts användning, delning sker endast för NUITEQs egen behandling av personuppgifter för att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna.

NUITEQ kommer att vara avtalsmässigt förpliktigad att behandla information i enlighet med bestämmelserna i europeisk dataskyddslagstiftning, och överföringen kommer att ske i enlighet med skriftliga avtal i form av modellklausulerna. Se vår lista över modellklausul avtal.

Rättigheter att uppdatera, radera eller begära personuppgifter

I enlighet med GDPR och andra tillämpliga dataskyddslagar har individer  till användare och individer, IT-avdelningar, samt administratörer med giltig identifikation rätt att utöva sina integritetsrättigheter. Inklusive men inte begränsat till att begära detaljer om de Personuppgifter som NUITEQ innehar och/eller behandlar om dem samt begära att deras data raderas, överförs till en tredje part och/eller begär att felaktig eller ofullständig information ska korrigeras.

Fyll i formuläret på https://nuiteq.com/sv/ContentChange för att verifiera din identitet för att begära en ändring och för att ladda upp eventuella tillämpliga samtycken.

Ändringar av denna integritetspolicy

Från tid till annan kan NUITEQ använda personuppgifter för nya, oförutsedda användningar som inte tidigare beskrivits i denna policy. Sådan ny behandling kommer dock alltid att vara förenlig med det syfte för vilket personuppgifterna samlades in. Om NUITEQ Stage EU -  integritetspolicy ändras i framtiden kommer NUITEQ att publicera policyändringarna (https://nuiteq.com/sv/privacy) för att meddela enskilda om dessa ändringar.

Kontakt

Eventuella frågor eller funderingar om NUITEQs integritetspolicy kan e-postas till info[at]nuiteq.com. Om kommunikationen gäller dina rättigheter som individ kommer vi att be om identitetsbevis.

Natural User Interface Technologies AB (NUITEQ®), Laboratorgränd 11, 931 77, Skellefteå - Sverige. Svenskt organisationsnummer: 556731-1344.