← NUITEQ Integritetsportal

NUITEQ Stage EU Användarvillkor

Senast uppdaterad:  16 October 2023

Välkommen till NUITEQ Stage EU. Natural User Interface Technologies AB (“NUITEQ”) driver webbplatsen och onlinetjänsten NUITEQ Stage. Följande villkor reglerar tillgången till och användningen av NUITEQ Stages webbplatser och tjänster (som tillsammans utgör ”Tjänsten”).

Vid frågor eller misstankar om överträdelse av dessa villkor, vänligen kontakta mail@nuiteq.com.

Natural User Interface Technologies AB
Organisationsnummer 556731-1344
Laboratorgränd 11
931 77 Skellefteå
Sverige
E-mail: mail@nuiteq.com

1. Avtalet 

Dessa användarvillkor reglerar tillhandahållandet av NUITEQ Stage (”Avtalet”) och ingås mellan NUITEQ och den juridiska enhet som gör en beställning och får åtkomst till Tjänsten (”Kunden”). En beställning omfattar alla orderdokument, onlineregistreringar eller orderbekräftelser som NUITEQ tillhandahåller och som hänvisar till detta avtal (”Beställningen”). Ett Avtal har ingåtts när Kunden har bekräftat Beställningen och mottagit en beställningsbekräftelse från NUITEQ via e-post innehållande alla uppgifter kring Beställningen.

Den person som accepterar detta avtal och gör en beställning garanterar och utfäster att hon eller han har befogenhet att ingå detta avtal, och bekräftar Kundens villighet av att bli juridiskt bunden av villkoren i detta avtal.

2. Tjänsten

NUITEQ tillhandahåller en unik tjänst för att främja samarbete genom att koppla samman människor via röst, video och skärmdelningsfunktioner samt delade arbetsytor såsom virtuella whiteboards, som när som helst kan ändras av NUITEQ efter eget godtycke. Tillgång till tjänsten erhålls efter att ett konto skapas innehållandes den produktplan som efterfrågas. Tjänsten nås online via en webbläsare med anslutning till internet.

NUITEQ är ett svenskt företag som arbetar för att tillhandahålla bästa möjliga service. Vanliga öppettider är Måndag till Fredag 09-16 CET, exklusive helgdagar och dagar då bankkontor (ej inräknat virtuella bankkontor) håller stängt (kontorstid).

3. Användarvillkor

3.1 Användare

Varje individ som Kunden tillåter eller bjuder in till att använda Tjänsten betraktas vara en användare (”Användare”). Användare kan antingen ha tillgång till ett eget konto där arbetsytor kan skapas (”Värd”) eller få tillgång till Värdens arbetsyta (”Deltagare”). Varje Användare är endast tillåten att äga ett konto och Användaren måste hålla sina inloggningsuppgifter hemliga och inte dela dem med någon annan. Kunden ansvarar för att dess Användare följer detta avtal och de åtgärder som vidtas genom Deltagarnas konton. Kunden ska omedelbart meddela NUITEQ om den får kännedom om att dess inloggningsuppgifter riskerar att äventyras på något sätt.

3.1.1 Om ett konto tillfälligt tilldelats användare (så kallade demoanvändare) har användaren under en kostnadsfri period tillgång till Tjänsten, vilket inte är ett avtal enligt “1. Avtalet”.

3.2 Tillåten användning

Tjänsten är skapad för yrkesverksamma och deras affärsbehov. Användare kan komma åt och använda Tjänsten:

 • enbart för affärsinternt bruk
 • på alla enheter

3.3 Normalt nyttjande

NUITEQ räknar med att Användare använder Tjänsten på ett rimligt sätt beaktat det affärsmässiga ändamålet. NUITEQ kan avgöra att Tjänsten används på ett onormalt, orimligt eller otillåtet sätt baserat på branschstandarder och användningsmönster för Tjänsten. Några icke uttömmande exempel är:

 • för stort antal uppladdningar eller filstorlekar;
 • alltför frekvent användning av samtalsfunktionen;
 • längden på samtalen;
 • Samtal gjorda utanför normala arbetstider (måndag till fredag 08-17, lokal tid för Värden);
 • andra samtalsmönster som indikerar på försök att kringgå efterlevnad av rimlig användning.

3.4 Begränsad användning

Kunden får inte själv, och får inte tillåta någon annan, att;

 • använda Tjänsten för att utveckla en liknande eller konkurrerande produkt eller tjänst.
 • ladda ned, utvinna data, utföra omvänd konstruktion, avkoda, montera ned eller försöka få tillgång till källkoden eller icke offentliggjorda API:s till eller obehöriga uppgifter från Tjänsten.
 • modifiera eller skapa beroende verk av Tjänsten eller kopiera någon beståndsdel av Tjänsten (annat än auktoriserade kopior av programvaran).
 • avlägsna eller dölja information om upphovsrätter till Tjänsten eller på annat sätt felaktigt framställa källan till ägandet av Tjänsten.
 • Störa Tjänstens funktion eller kringgå dess åtkomstbegränsningar.
 • överföra virus eller andra skadliga material till Tjänsten.
 • bedriva bedräglig, vilseledande, olaglig eller oetisk verksamhet vid användning av Tjänsten.
 • använda Tjänsten till att lagra, visa, kommunicera eller överföra, material som innehåller stötande, våldsamt, pornografiskt, oanständigt, olagligt, ärekränkande, diskriminerande, nedsättande, opassande, rasistiskt, eller moraliskt stötande innehåll.

4. Kundens ansvar

Kunden är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker under dess eget och sina Användares konton. NUITEQ ansvarar varken explicit eller implicit för det innehåll som publiceras av Användare.

4.1 Inloggningsuppgifter

Kundens konto identifieras av en e-postadress och ett skyddat lösenord. Kunden samtycker till, och garanterar och utfäster, att tillhandahålla NUITEQ med fullständig och korrekt information för att skapa ett konto. Kunden är ansvarig för att hålla sina egna och sina Användares inloggningsuppgifter säkra.

4.2 Användares aktivitet

NUITEQ har inget ansvar för;

 • aktivitet som sker under Kundens konto.
 • innehåll som delas eller publiceras på en arbetsyta.
 • alla åtgärder som vidtas i samband med det innehåll som publiceras på en arbetsyta.

Kunden måste omedelbart meddela NUITEQ, utan onödigt dröjsmål, om obehörig användning av kundinnehåll, kundkonto, eller annat som kränker säkerheten.

5. Support

Under kontraktstiden kommer NUITEQ att tillhandahålla support i enlighet med NUITEQ Stage EU Supportpolicy om inte annat anges i relevant Beställning.

6. Kunddata

Tjänsten samlar in data från användarna för att kunna tillhandahålla Tjänsten och ge support till Kunden i enlighet med detta avtal.

6.1 Personuppgifter

Alla uppgifter som behandlas av Tjänsten och som kan användas för att identifiera en individ (personuppgifter) behandlas i enlighet med NUITEQ Stage EU Integritetspolicy.

En Användare kan använda Tjänsten för att hantera andra Användares personuppgifter, exempelvis genom att Användaren publicerar personuppgifter på en delad arbetsyta i Tjänsten. I sådana fall är NUITEQ att betrakta som ett personuppgiftsbiträde på Kundens vägnar. Alla sådana personuppgifter behandlas i enlighet med NUITEQ Stage EU Personuppgiftsbiträdesavalet (“PUA”) och genom att acceptera villkoren, samtycker varje part till innehållet i PUA.

6.2 Användning av kunduppgifter

Kunduppgifter definieras som alla uppgifter, innehåll eller material som Kunden (inklusive dess Användare) skapar inom eller överför till Tjänsten. Kunden ger NUITEQ en evig, icke-exklusiv, royaltybefriad, världsomfattande rätt att använda, kopiera, lagra, överföra, modifiera och skapa derivat av Kundens uppgifter förutsatt att det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten och support till Kunden i enlighet med detta avtal.

6.3 Kunduppgifter vid ändring i abonnemang

Kunduppgifter raderas inte, men kan göras tillgängliga eller icke-tillgängliga av NUITEQ när Kundens konto ändras från ett avtal till ett annat.

6.4 Radering av kunduppgifter på Kundens begäran

Om Kunden vill radera sitt konto och tillhörande kunduppgifter, ska hen meddela NUITEQ om detta via e-post meddelande till info[at]nuiteq.com. NUITEQ kommer tillsammans med Kunden komma överens om vilka kunduppgifter som ska raderas permanent och därmed vara oåterkalleliga och därefter behandla begäran så snabbt som möjligt men inom rimlig tid.

6.5 Radering av kunduppgifter efter organisationsförfrågningar

NUITEQ kan stänga av ett konto och radera dess tillhörande kunduppgifter om Avtalet överträds eller om kontot bedöms vara inaktivt. Ett konto bedöms som inaktivt om följande villkor är uppfyllda i följande ordning:

 • Kontot är på en kostnadsfri abonnemangsplan, 
 • Det har inte skett någon inloggning på kontot under de senaste tre på varandra följande månaderna, och
 • Kunden har blivit meddelad, på den mailadress eller det telefonnummer som lämnades vid tillfället för kontots skapande, minst tre månader innan radering av Kundens uppgifter.

7. Säkerhet

NUITEQ använder kommersiellt rimliga organisatoriska och tekniska åtgärder designade för att skydda Tjänsten och förhindra obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande av kunduppgifter på så sätt som beskrivs i riktlinjerna för användning av Tjänsten, teknisk dokumentation och beskrivning av Tjänsten (”Dokumentationen”, vars nuvarande version finns här https://nuiteq.com/sv/sub-processors).

8. Överföring

NUITEQ Stage Sverige kommer inte att överföra personuppgifter utanför Europeiska Unionen för att kunna leverera de efterfrågade tjänsterna. Du samtycker till överföring av personlig information som krävs för att leverera den efterfrågade NUITEQ Stage Sverige-tjänsten. Överföringar omfattas av GDPR Standard Contractual Clauses, NUITEQ Stage EU Personuppgiftsbiträdesavtalet, Integritetspolicy. NUITEQ anser att överföringar på sin begäran är acceptabel under GDPR och har gjort en konsekvensbedömning av dataöverföringar (s.k. TIA).

9. Avstängning från Tjänsten

NUITEQ kan stänga av ett konto och radera dess tillhörande kunduppgifter om Avtalet överträds. NUITEQ kan vidta lämpliga åtgärder, inklusive avstängning från Tjänsten, om;

 • villkoren i detta avtal bryts
 • Kundens åtgärder riskerar att skada andra kunder eller Tjänstens säkerhet, tillgänglighet eller integritet.

När det är möjligt, kommer NUITEQ göra rimliga ansträngningar för att förse Kunden med förhandsmeddelande om avstängningen.

10. Kommersiella villkor

10.1 Avtalsperiod

Om inte annat anges i tillämplig beställning, kommer varje avtalsperiod att förnyas och en faktura kommer att utfärdas till Kunden avseende den påföljande perioden. För att avsluta avtalet och undvika förnyelse av avtalet ska Kunden meddela NUITEQ om detta via ett e-postmeddelande till info[at]nuiteq.com om icke-förnyelse minst 10 dagar innan det aktiva avtalet upphör. Vid meddelande om icke-förnyelse debiteras Kunden inte för nästa faktureringsperiod, men erhåller inga återbetalningar för redan debiterade belopp.

10.2 Betalning

Om inte annat anges i tillämplig beställning, debiteras Kunden på det fulla priset för Tjänsten vid tidpunkten för Beställningen. Om inte annat anges i Beställningen, ska fakturan betalas inom 30 dagar från faktureringsdagen. Till försenade betalningar tillkommer en förseningsavgift.

10.3 Priser

Priser anges i offert, beställningen och/eller avtal. 

11. Garantier och ansvarsfriskrivningar

11.1 Begränsad garanti

NUITEQ garanterar Kunden att Tjänsten i väsentlig mån uppfyller villkoren som beskrivs i detta Avtal. NUITEQ garanterar även Kunden att Tjänstens funktioner inte avsevärt kommer att försämras under en pågående avtalsperiod. 

11.2 Garantiåtgärder

Om NUITEQ misslyckas med att leverera enligt vad som utlovas under avsnitt 10.1 (begränsad garanti) och Kunden gör ett rimligt och detaljerat garantianspråk inom 30 dagar efter att ha upptäckt avvikelsen, kommer NUITEQ vidta lämpliga åtgärder för att rätta till avvikelsen. Om NUITEQ inte kan avhjälpa avvikelsen inom 60 dagar från Kundens garantianspråk kan vardera parten säga upp den berörda Beställningen som relaterar till den bristfälliga Tjänsten. NUITEQ återbetalar då till Kunden alla förbetalda belopp som hänför sig till den avslutade avtalsperioden.

11.3 Ansvarsfriskrivningar

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. NUITEQ samt våra leverantörer och licensgivare avsäger oss härmed alla garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, inklusive men inte uttömmande, garantier om att Tjänsten är anpassad för Kundens nyttjande. Varken NUITEQ eller våra leverantörer eller licensgivare, kan garantera att Kundens användning av Tjänsten kommer ske utan avbrott eller felfritt eller att Tjänsten uppfyller Kundens krav eller fungerar i kombination med tjänster från tredje part som används av Kunden. NUITEQ ansvarar inte för förseningar, fel eller problem som är förknippade med användningen av Internet och elektronisk kommunikation eller andra system som ligger utanför NUITEQ:s kontroll. 

12. Bindningstid och uppsägning

12.1 Bindningstid

Detta avtal gäller från och med det datum det träder i kraft och fortlöper till dess att alla Kundens aktiva avtal upphör att gälla. 

12.2 Uppsägning på grund av anledning

Endera parten kan säga upp detta avtal på grund av anledning: (i) genom att skriftligen meddela den andra parten, med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid, om en överträdelse av Avtalet om överträdelsen inte har läkts vid utgången av uppsägelsetiden, eller (ii) om den andra parten blir föremål för en konkursansökan eller något annat förfarande som rör insolvens, konkurs, likvidation eller överlåtelse till förmån för borgenärer. Försenad betalning med mer än sextio dagar efter förfallodagen ska betraktas som en väsentlig överträdelse av detta avtal.

Utöver detta har NUITEQ rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan om Kunden enligt NUITEQ åsidosätter några av sina skyldigheter.

12.3 Uppsägning utan skäl

Kunden kan säga upp detta avtal utan anledning med två (2) månaders skriftlig varsel.

NUITEQ kan säga upp detta avtal utan anledning med tre (3) månaders skriftlig varsel. NUITEQ kan säga upp detta avtal utan anledning omedelbart om NUITEQ beslutar att lägga ned Tjänsten.

12.4 Effekt av uppsägning

När detta avtal upphör att gälla eller löper ut, ska Kunden omedelbart sluta använda Tjänsten. NUITEQ ska omedelbart förstöra alla kunduppgifter, såvida inte lagring föreskrivs i tillämplig lag.

12.5 Överlevnad

Avsnitten 11.3, 13, 14 och 15 i detta Avtalet ska ha fortsatt verkan om Avtalet upphör att gälla.

13. Immateriella rättigheter

Ingenting i detta avtal, eller på annat sätt mellan parterna, ska tolkas som överföring eller tilldelning av äganderätt till några immateriella egendomsrättigheter, inklusive, men inte uttömmande, upphovsrätt, patent, design, varumärke eller know-how. Alla NUITEQ-varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med dess tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör NUITEQ eller dess licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med Tjänsten kan vara varumärken som tillhör tredje part. Kundens användning av Tjänsten innebär ingen rättighet eller licens för Kunden att reproducera eller på annat sätt använda sig av varumärken som tillhör NUITEQ eller tredje part.

14. Övrigt

14.1 Ansvarsbegränsning

Parts ansvar för direkt skada är begränsat till det belopp Kunden faktiskt betalat till NUITEQ under de senaste 12 månaderna innan skadan uppstod. Ingendera Part ska ha ansvar för indirekt skada, inklusive men inte begränsat till vinst- eller produktsbortfall, eller förlust av data.

Utan hinder av ovanstående, ska begränsningen som anges ovan inte gälla för för överträdelser av avsnitt 14.3 (sekretess), dödsfall eller personskada, skada på fast egendom, intrång i immateriell egendom, skadeståndsskyldighet, överträdelse av export-och importförpliktelser eller vid uppsåtlig misskötsamhet eller grov vårdslöshet.

14.2 Skadeslöshet

Kunden ska hålla NUITEQ och NUITEQ:s moderorganisationer, dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, och advokater skadeslösa från och mot alla anspråk, kostnader, skador, förluster, ansvar, förpliktelser, och utgifter (inklusive advokatkostnader) som uppstår ur eller i samband med (i) ett anspråk som hävdar att Kundens användning av Tjänsten direkt bryter en upphovsrätt, ett patent som bevisligen utfärdats vid datumet för anspråket, eller ett varumärke tillhörande tredje part; eller (ii) ett anspråk som, om det är sant, skulle utgöra en överträdelse från Kundens sida; förutsatt att NUITEQ (a) omedelbart skriftligen meddelar Kunden om mottagna krav; (b) ger Kunden ensam kontroll över försvaret och uppgörelsen av mottagna krav (förutsatt att Kunden inte kommer till en förlikning eller försvarar mottagna krav som medför att inte NUITEQ villkorslöst går fri från allt ansvar); (c) erhåller Kunden med all tillgänglig information och assistans; och (d) inte har äventyrat eller nått en uppgörelse avseende inkomna krav. Kunden har ingen skyldighet till gottgörelse och NUITEQ ska gottgöra Kunden enligt detta avtal, för anspråk som uppstår genom NUITEQ:s tillhandahållande av Tjänsten.

14.3 Sekretess

Parterna erkänner att de kommer ha tillgång till sekretessbelagd information och/eller affärshemligheter tillhörande den andra parten. Följaktligen samtycker parterna till (i) bestämmelserna i detta avtal, (ii) all information avseende produkterna och tjänsterna, (iii) affärer mellan NUITEQ och dess kunder, och (iv) all annan icke offentlig information som rör det ovanstående, inklusive men inte uttömmande, att kundinformation som lämnas via Tjänsten (“sekretessbelagd information”) ska behandlas på ett konfidentiellt sätt av parterna och inte får reproduceras, föras ned i skrift eller avslöjas till någon av parternas anställda (förutom då det föreligger ett behov för detta och den anställda är föremål för sekretess) eller någon annan person eller enhet utan föregående skriftligt medgivande från den berörda parten. 

Förbuden i detta avsnitt, 14.3, ska inte tillämpas på information som är: (i) tillgänglig för allmänheten eller på annat sätt tillgänglig utan att det sker en överträdelse av detta avtal, (ii) med rätt mottagen av en tredje part som inte kränker sekretessen, (iii) självständigt utvecklad av den den mottagande parten utan tillgång till sekretessbelagd information vilket kan bevisas genom den mottagande partens skriftliga register, (iv) känd av den mottagande parten före offentliggörandet vilket kan bevisas av den mottagande partens avslöjande av skriftliga register, eller (v) framställd i enlighet med tillämplig lag eller ett domstolsbeslut, förutsatt att den avslöjade parten i skälig tid meddelas om detta och ges möjlighet att hindra eller begränsa detta. Vid upphörande av detta avtal ska, på rimlig begäran av den avslöjande parten, all dokumentation eller uppgifter innehållande sekretessbelagd information omedelbart återlämnas till den avslöjade parten eller förstöras.

14.4 Ändringar av villkoren

NUITEQ har rätt att ändra dessa villkor när som helst med tre (3) månaders varsel. Om de ändringar som gjorts av NUITEQ är oacceptabla för Kunden, kan Kunden säga upp detta avtal utan anledning i enlighet med bestämmelserna under avsnitt 12.

15. Tillämplig lag och tvistlösning

Detta avtal styrs av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan hänvisning till lagvalskonflikter vare sig svenska eller utländska.

Tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal, eller dess överträdelse, uppsägning eller ogiltighet, ska slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med reglerna för förenklar skiljeförfarande av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Språket som ska användas i skiljedomsförfarandet ska vara engelska.