<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2283234405279860&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Prova NUITEQ Snowflake

Hur Man Kan Lyckas med den Formativa Bedömningen i Distansundervisningen

Många utbildningssystem runt om i världen är beroende av en kombination av formativa och summativa bedömningar för att kunna mäta och främja elevernas utveckling. Medan summativ bedömning kan användas relativt enkelt i distansundervisningssituationer kan formativ bedömning vara en utmaning eftersom den är starkt beroende av interaktionen mellan lärare och elev samt eleverna emellan.

Formative assesment in distance learning(1)

Så hur kan lärare lyckas med den formativa bedömningen i distansundervisningssituationer?

Bedömning AV lärandet och bedömning FÖR lärandet

Syftet med den formativa bedömningen är att fungera som en språngbräda och vägledning för vidare lärande och utveckling. Lärandet ses som en process, inte som en produkt. Interaktion, detaljerad feedback och dialog mellan lärare och elever eller klasskamraterna emellan är hörnstenarna i den formativa bedömningen. Det är de verktyg som lärare kan använda för att främja en djupare förståelse av lektionen och för att uppmuntra och stödja eleverna i att bearbeta och justera sina alster. Det är en bedömning FÖR lärande.

Syftet med den summativa bedömningen å andra sidan är att kunna avgöra om eleverna har förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs av dem i slutet av en period, till exempel en termin eller läsåret. Tentor är ett typiskt exempel på summativ bedömning. Summativ bedömning är en bedömning AV lärande.

Formativ bedömning i distansutbildning

I situationer där elever och lärare är geografiskt spridda kan det verka svårt att upprätthålla den dialog som är avgörande för att kunna ge formativ bedömning.

Med rätt verktyg behöver det dock inte vara ett problem. Det kan till och med vara en möjlighet till ännu mer meningsfullt lärande.

Att upprätthålla elevernas intresse och engagemang är kanske det första hindret som lärare kommer att behöva övervinna. Digitala verktyg som NUITEQ Snowflake, som aktiverar eleverna och uppmuntrar dem att delta, kan omvandla eleverna från passiva lyssnare till aktiva deltagare.

Expectations(2)
I början av en lektion, se till att eleverna förstår vad de förväntas lära sig. Förklara de steg som krävs för att komma dit. Be eleverna upprepa dessa förväntningar muntligt eller skriftligt, synkront eller asynkront för att se till att de har förstått

Titta på eventuella redan befintliga kunskaper för att fastställa var varje elev befinner sig i sin utveckling. Ett bra, snabbt sätt att göra detta är att använda Undersökning, vårt elevresponssystem som låter eleverna svara på dina frågor på flera sätt, inklusive genom text och bild. Detta hjälper dig att kartlägga och möta varje elevs specifika behov och upptäcka utvecklingsområden.

Under lektionens gång kan du hålla koll på elevernas framsteg genom att ställa frågor eller genom att skicka Snowflake-lektionsaktiviteter till deras konton. Dessa aktiviteter ger eleverna omedelbar feedback och läraren får automatiskt en översikt över de betygsatta svaren. Detta gör det möjligt för lärare att göra justeringar efter behov.

Lärare kan till och med ge tydlig, koncis feedback till dessa aktiviteter under eller efter lektionen, antingen via text, video eller en ljudinspelning genom formuläret som finns på webbplatsen. Denna feedback kommer då att ligga till grund för ytterligare justeringar eller arbete från elevernas sida.

För att uppmuntra till diskussion och utmana elevernas tänkande, dela din skärm medan du använder en Snowflake-aktivitet och gå igenom aktiviteten tillsammans. Aktivitetstypen Kort är till exempel utmärkt för att ställa öppna frågor och ha diskussioner både i klassrummet och på distans.

I slutet av lektionen, använd Undersökning igen för att kontrollera elevernas förståelse av din lektion. Detta kan sedan användas som grunden för framtida lektionsplanering.

Avslutningsvis
Formativ bedömning är ett kraftfullt verktyg som lärare kan använda för att främja lärandet. Lärare i distansundervisningssituationer står utan tvekan inför utmaningen som minskad mänsklig interaktion innebär, interaktion som är nödvändig för att kunna ge formativ feedback. Som tur är, genom att använda online-resurser som NUITEQ Snowflake kan lärare inte bara övervinna hindren distansutbildningen kan medföra utan också ge formativ, meningsfull feedback som hjälper eleverna att växa och förbättra sig.

Prova NUITEQ Snowflake

0